OBECNÍ ÚŘAD KŘEČHOŘ
Křečhoř čp. 1, PSČ 280 02 p. Kolín, IČO 00235521

  

ŽÁDOST O POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN
ROSTOUCÍCH MIMO LES
(dle § 8 odst. 3 vyhl. MŽP 393/1992 Sb.)

 

 

 

Jméno a příjmení /název firmy/ :………………………………………………………………..

 

Datum narození /IČO/ : ………………………………………………………………………..

 

Adresa : …………..……………………………………………………………………………

 

 

 

Údaje o pozemku, na kterém dřeviny rostou :

 

Katastrální území : ……………………………………………………………………………..

  

 

Parcelní číslo : …………………………………………………………………………………

 

 

Žadatel je ve vztahu k pozemku :

-          vlastníkem

-          uživatelem

-          spoluvlastníkem

-          nájemcem

 

 

Svůj vztah k pozemku žadatel dokládá :

-          výpisem z evidence nemovitosti

-          kopií kupní smlouvy

-          kopií nájemní smlouvy

-          jiným dokladem

 

 

Označené doklady musí být přiloženy k žádosti

 

 

Vyjádření a podpis vlastníka v případě, že o povolení ke kácení žádá nájemce pozemku :

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………

 

Specifikace dřevin, které mají být káceny. Zde se zejména uvede jejich druh, počet, velikost plochy keřů, obvod stromů ve výšce 130 cm nad zemí

 

 

 

 

DRUH

Obvod kmene v cm,

plocha souvislých keřových porostů v m2

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

Specifikace se doloží situačním nákresem

 

 Zdůvodnění žádosti :

 

 

 

  

  

Prohlašuji, že dřeviny o jejíž pokácení žádám, není významným krajinným prvkem

    

V…………………………………                                       Podpis žadatele :………………….

 

 

 

     Povolení ke kácení stromů vydává obecní úřad ve správním řízení. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2 za podmínky, že jde o dřeviny na pozemcích ve vlastnictví a užívání fyzických osob.

     Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního  a estetického významu dřevin

 

Významným krajinným prvkem jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody. V případě, že stromy požadované ke kácení jsou součástí krajinného prvku, je nutné požádat o povolení příslušný státní orgán ochrany životního prostředí.

 


Vyhledat v textu

16. 4. Irena

Zítra: Rudolf

Návštěvnost stránek

210761
krechor_footer1.png